Jump to main content

Ta vare på bryggene i vinter

Brygge- og havneanlegget trenger regelmessig ettersyn og vedlikehold, og det er gjerne på høst og vinter det blir utsatt for mest belastning. Her er noen sjekkpunkter som er viktige å gå gjennom.

Landgang
Sjekk innfestingen på land. Dette er som regel en bolt som landgangen kan dreie rundt og det er viktig at mutteren sitter godt og at det er brukt Loctite eller annen gjengelås. Nede mot brygga bør landgangen være sikret så den ikke forskyver seg sideveis og ramler på sjøen. Her må det også være fungerende hjul eller glideplater. Sjekk også at landgangen generelt er uten skader. Havari på en landgang skjer gjerne uten forvarsel og kan føre til kritiske situasjoner.

Brygger generelt
Sjekk at forankringsstrekk har lik stramming og at piren generelt er rett. Husk at forankringene er slakkere på fjære sjø. Det som er viktig er at forankringen er i balanse. Mindre slakke kan justeres. Er det store ulikheter kan det tyde på at lodd eller anker har flyttet på seg. I såfall kan det være lurt å skaffe profesjonell hjelp. Sjekk at strekkavlastere og innfestinger mot land er intakt, og generelt at kjetting, sjakler og andre ståldeler ikke har for store rustangrep.

Stålbrygger
Følg leverandørens FDV-anvisninger. Størst belastning er det som regel på innfestingspunkt til forankringen og i bryggeskjøtene. Har bryggen ujevn flytehøyde kan det tyde på at pontonger er defekt eller at det har trekt inn vann. Kontakt i såfall leverandøren for råd. Sjekk at bryggdekket er helt og uten skader, og at innfestingen av dekket er som det skal.

Betongbrygger
Betongbrygger er vanligvis sammenkoblet med kort wire kun over skjøten eller lang wire over flere brygger. Den siste er oppspent med hydraulisk jekk. I begge tilfeller ligger det en buffer mellom bryggene. Wirekoblingene er vanskelig å inspisere, men generelt må de skiftes med jamne mellomrom avhengig av hvor værutsatt lokasjonen er. Typiske intervaller vil kunne være fra under fem til ti år. Typiske tegn på wirebrudd er at piren blir skjev, at det blir større åpninger mellom bryggene og at greasekopp eller bakplate i enden av bryggepiren er løs. Wirebrudd i en pir vil være kritisk ved uvær, og det er derfor viktig å få dette utbedret så fort som mulig. Ta av plater over forankringsbrønner og sjekk tilstand på låsepinner og kjetting.

Utriggere og bommer
Følg leverandørens FDV-anvisninger. Sjekk at innfesting til brygge er som den skal og uten skade eller slitasje. Sjekk flytehøyden. Flyter den lavt er det tegn på at pontongen er defekt eller skadet. Sjekk at gangbane er hel og skadefri og at innfestingen er som den skal, og at vanger og fortøyningspunkt er uten deformasjoner eller skader.
Sjekk også at forholdet mellom båtstørrelse og utriggerlengde er som forutsatt og i henhold til leverandørens forutsetninger. Som en tommelfingerregel bør utriggerens lengde minimum være rundt 80% av båtens lengde. Båtfortøyninger skal være uten sjakler og med strekkavlastere, med to punkt framme og to bak. I tillegg anbefales det springfortøyning som hindrer bevegelse i båtens lengderetning. I tomme båser må det alltid strammes over tau. Sjekk at fendere er hele og uskadet, og at løse fendere benyttes der det er nødvendig.

Sikkerhet
Sjekk generelt at redningsstiger er intakte og synlige. Det bør også vurderes om antall og plassering av redningsstiger er tilstrekkelig. Husk at det skjer flere drukningsulykker fra brygge enn fra båt. Det finnes ingen standardiserte krav på dette, men en tommelfingerregel på stige for hver 15. til 20. meter eller for hver tredje til femte båtplass avhengig av størrelsen på plassene. Det er et godt utgangspunkt. 

Generelt
Vi anbefaler at alle foreninger, klubber og marinaer har et systematisk og dokumentert vedlikeholdsprogram for bryggene sine. Enten i egen regi, for de som har ressurser til det, eller fra en leverandør som tilbyr dette. Har du en vedlikeholdsplan og kan dokumentere at den følges, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og forhandle prisen på havneforsiktingen med det som utgangspunkt. Husk å alltid ta en sjekk på anlegget før og etter storm og annet ekstremvær.